Навигация

Законодателство

Законодателство

Закон за МВР - текстове относими към ДНС 112 (pdf)

 

Указ и закон за национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (pdf)

 

Правила за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер 112 и взаимодействие между районните центрове 112 и службите за спешно региране при обслужване на инциденти (pdf)

 

ДИРЕКТИВА 2002/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги ( Директива за универсалната услуга ) (pdf)