Навигация

За нас

Статистика и отчети

 

1.  Общи данни за обхвата и качеството на услугата

За 2014 г. в центровете за приемане на спешни повиквания към телефонен номер 112 са приети 5 325 237 броя повиквания, от които обработените сигнали са  2 084 743  Oт тях 1 396 570 са насочени към Службите за Спешно Реагиране.

 

    

2. Общ брой приети повиквания на ЕЕН 112

През 2014 г. в центровете за приемане на спешни повиквания към телефонен номер 112 са приети 5 325 237 повиквания, разпределени по месеци и центрове, както следва:

 

 

I

II

III

IV

V

VI

 

СOФИЯ

133 725

109 808

126 309

127 171

140 395

141 345

 

МОНТАНА

55 284

50 066

57 911

55 983

61 159

61 944

 

РУСЕ

47 391

40 319

45 436

43 835

47 114

50 050

 

ВАРНА

61 477

50 940

55 098

53 943

55 815

59 146

 

БУРГАС

65 907

56 760

62 923

58 343

66 523

70 332

 

КЪРДЖАЛИ

88 780

77 578

87 166

82 599

89 364

93 763

 

Общо

452 564

385 471

434 843

421 874

460 370

476 580

 

 

 

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общо

СOФИЯ

136 199

132 117

121 103

122 984

117 252

110 137

1 518 545

МОНТАНА

65 238

69 740

56 689

55 937

54 894

59 768

704 613

РУСЕ

57 240

57 569

51 273

46 607

47 181

49 777

583 792

ВАРНА

61 711

63 836

56 895

51 569

49 809

56 209

676 448

БУРГАС

80 887

81 006

71 627

64 932

67 240

66 111

812 591

КЪРДЖАЛИ

89 172

92 277

83 901

82 107

79 460

83 081

1 029 248

Общо

490 447

496 545

441 488

424 136

415 836

425 083

5 325 237

 

За периода IXII 2014 г. приетите повиквания са намалели с около 6 % спрямо 2013 г.

Средно на ден за 2014 г. са приети 14 590 повиквания.

На графиката по-долу е дадено сравнение на приетите средно на ден обаждания за периода I-XII на 2013 и 2014 г. по месеци.

Намалението от около 6% спрямо 2013 г. се дължи на повишаване нивото на информираност на гражданите за предназначението на телефон 112. Забелязва се и времева закономерност в изменението на броя на приетите повиквания, като намалението е по-голямо за месеците февруари и март.

 

 

 

3.    Брой повиквания с конкретни искания на граждани за оказване на помощ

 

През 2014 г. са приети общо 2 084 743 повиквания с конкретни искания на граждани, разбити по месеци и класифицирани според типа на сигнала, както следва:

 

Тип

I

II

III

IV

V

VI

1. Медицински инциденти

72 224

61 238

63 124

61 149

65 224

60 974

2. Транспортни произшествия

10 734

8 950

11 160

11 494

12 215

12 201

3. Бедствия

36

25

42

278

912

1 214

4. Пожари

5 510

5 244

7 020

3 911

2 717

3 450

5.Аварии

1 386

714

1 423

1 231

1 681

4 601

6.Битов и промишлен инцидент

15

21

25

31

29

47

7.Инциденти с опасни вещества

9

17

19

32

17

22

8.Престъпления против личността

18 405

16 757

20 074

20 392

25 669

27 821

9.Престъпления против собствеността

8 350

8 033

8 821

7 852

7 970

7 614

10.Терористични актове

58

57

44

44

21

23

11.Сигнал към община

14 952

11 540

14 063

14 380

17 040

21 222

12. Загубени, бедстващи хора

1 489

907

975

1 043

1 302

1 916

13. Инциденти и събития с животни

141

128

203

238

643

659

14. Консултация

44 024

38 300

37 736

37 213

41 556

42 348

15. Неверен

322

315

380

282

297

307

17. Учение и/или тренировка

2

11

11

51

5

17

Общо

177 657

152 257

165 120

159 621

177 298

184 436

 

 

 

Графика: Разбивка на постъпилите обаждания, отнесени към институциите, които администрират съответните служби, отговорни за предприемане съответните дейности за оказване на исканата от гражданите помощ:

 

 

 

4. Случаи, изпратени от РЦ 112 към службите за спешно реагиране.

 

За периода 01.01.14-31.12.14 към ССР са изпратени 1 396 570 случая:

 

ССР

01.01.13 – 31.12.13г.

01.01.14 – 31.12.14 г.

% изменение спрямо 2013 г.

Полиция

603 038

628 909

4%

ПБЗН

56 294

59 912

6%

Спешна помощ

653 664

640 703

-2%

Други

47 528

67 046

41%

Общо

1 360 524

1 396 570

3%

 

Общият брой случаи, обработени от НС 112, които са насочени към службите за отчетния период, се е увеличил с 3% спрямо същия период за 2013 г.

През отчетния период случаите, предадени на Полиция са се увеличили с 4%, тези към ПБЗН с 6%, към другите служби (Планинска спасителна служба, ДА „Морска администрация”, Агенция „Пътна инфраструктура”) с 41%. Сигналите, предадени към Центровете за Спешна медицинска помощ, са намалели с 2%.

 

През 2014 г. се отчита значително повишаване ефективността на телефон 112, като при средно намаление броя на приетите обаждания с около 6%, е налице 3% увеличение на случаите, предадени на Полиция, Спешна медицинска помощ и останалите ССР (Служби за спешно реагиране) - Планинска спасителна служба, ДА „Морска администрация”, Агенция „Пътна инфраструктура”. Основни фактори за това са намаление на нерегламентираните повиквания, както и проведените дейности по запознаване на населението с предназначението на телефон 112.

 

 Процентно разпределение по служби за спешно реагиране, ангажирани с действия по изпратени от НС 112 сигнали за 2013 г., както следва:

 

 

5.   Изводи и тенденции

 

Сравнението е базирано на общото количество класифицирани повиквания за 2013 и 2014 години, разбити според характера на инцидента, за който е подаден сигнал към 112, както следва:

 

2013 г.

2014 г.

%

1. Медицински инциденти

782 102

749 205

-4.2%

2. Транспортни произшествия

128 953

147 917

14.7%

3. Бедствия

1 326

6 345

378.5%

4. Пожари

87 559

54 173

-38.1%

5.Аварии

17 683

26 413

49.4%

6.Битов и промишлен инцидент

306

438

43.1%

7.Инциденти с опасни вещества

314

286

-8.9%

8.Престъпления против личността

304 836

283 949

-6.9%

9.Престъпления против собствеността

97 565

96 173

-1.4%

10.Терористични актове

749

493

-34.2%

11.Сигнал към община

171 338

208 564

21.7%

12. Загубени, бедстващи хора

13 703

17 852

30.3%

13. Инциденти и събития с животни

4 033

4 644

15.2%

14. Консултация

513 132

484 617

-5.6%

15. Неверен

3 871

3 483

-10.0%

17. Учение и/или тренировка

194

191

-1.5%

Общо

2 127 664

2 084 743

-2.0%

 

 

 

 

 

Сравнението показва намаление с 2% на общия брой на подадените и съответно обработени от НС 112 инциденти спрямо същия период за миналата година, като сигналите за битови и промишлени инциденти са се увеличили с 43%, за транспортните произшествия с около 15%, към общините с близо 22%, за аварии с около 50%, за бедствия са нараснали близо 4.8 пъти, за битови и промишлени инциденти с 43%, за загубени и бедстващи хора с повече от 30%.

 

Постъпилите случаи за престъпления против личността са намалели с близо 7%, против собствеността с 1.4%, за медицински инциденти с повече от 4%, за терористични актове с повече от 34%, за пожари с 38%.

 

За 2014 г. е налице средно около 4.3% увеличение на съотношението на инцидентите спрямо броя на постъпилите обаждания спрямо 2013 г., в резултат от по-точното разбиране на предназначението на телефон 112 от проведената кампания за популяризирането му.

 

 

 

 

При съпоставяне на данните за съотношението броя на инцидентите към общия брой приети обаждания през 2013 г. и 2014 г. е видно, че за всички месеци е налице около 4% подобряване на съотношението в полза на приетите инциденти. Месец август прави изключение, което е обяснимо с големия брой туристи от страни, в които не се популяризира телефон 112. От изнесените данни се налага извода, че съществено е нараснало доверието на гражданите към услугата 112.

 

Обща и сравнителна статистическа информация и анализ за работата на НС 112