Навигация

За нас

Сектор „Проучване и развитие”

 

Сектор „Проучване и развитие” е структура в Дирекция „Национална система 112” – МВР, която осъществява:


ПРОУЧВАТЕЛНИ  ФУНКЦИИ:

 

• Проучва международния опит в изграждането и функционирането на системи за спешни повиквания.
• Определя съвременно технологично ниво в областта на информационните и комуникационни технологии при изграждане на системи за спешни повиквания.
• Проучва европейския и световен опит във връзка с нови функционалности на услугата 112.

 

ПРИЛОЖНИ  ФУНКЦИИ:

 

• Взема решения за надграждане, оптимизиране и развитие на НССПЕЕН-112.
• Проектира и развива информационното обезпечаване на процеса по контрол на дейността на центровете 112.
• Проектира статистически отчети за целите на анализа, контрола и управлението.
• Обобщава данни, отнасящи се до прекъсвания процеса на работа на обектите на системата.
• Участва при изработване на договорната обезпеченост на работата на системата в частта технологични и сервизни параметри.
• Участва при изработката на техническа документация на системата.
• Изготвя предложения за разширение функционалността на услугата 112.

 

АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ:

 

• Обработва и анализира информация, свързана с текущи задачи и проблеми по експлоатацията на НСССПЕЕН 112, нейните структурни звена и функции.

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ – МЕТОДИЧНИ ФУНКЦИИ:

 

• Участва в дейността на технически и експертни съвети и работни групи по информационното и комуникационно обезпечаване и развитие на НССПЕЕН 112.
• Участва в разработването и утвърждаването на инструкции, наредби и други административно-правни документи, свързани с дейността на центровете 112.
• Участва в работни групи, срещи, семинари и конференции, свързани с изграждане, усъвършенстване и развитие на технологичните решения на системата 112 и службите за спешно реагиране.


КОМУНИКАТИВНО - КООРДИНАЦИОННИ ФУНКЦИИ:

 

• Поддържа връзка с информационните центрове на други институции и структури, които имат отношение към дейността на НССПЕЕН 112.
• Координира предоставянето на данни от телекомуникационните оператори.
• Поддържа връзка със страните, обезпечаващи сервизната поддръжка на системата 112.

 

Сектор „Контрол по качеството”


Сектор „Контрол по качеството” е структура в Дирекция „Национална система 112” – МВР, която осъществява цялостен мониторинг на обслужването на спешните повиквания в районните центрове 112.


КОНТРОЛНИ  ФУНКЦИИ:

 

• Осъществява периодични проверки за контрол на организационната функционалност, оперативната и техническа дейност на центровете 112 и взаимодействието им със службите за спешно реагиране.
• Осъществява преглед на документация за извършени дейности и процеси, с цел определяне на тяхната точност и адекватност.


АНАЛИТИЧНИ  ФУНКЦИИ:

 

• Ежедневно анализира и оценява дейността на центровете 112 и предлага решения за подобряване качеството на приемане и предаване на инциденти към службите за спешно реагиране.
• Изследва резултатите от извършени проверки  в центрове  112, като събира и анализира доказателства за изготвяне на заключения.
• Анализира и дава становища във връзка с възникнали инциденти и постъпили жалби.


ОРГАНИЗАЦИОННИ – МЕТОДИЧНИ ФУНКЦИИ:

 

• Участва в разработването и утвърждаването на инструкции, наредби и други административно-правни документи, свързани с дейността на центровете 112.
• Изготвя и съхранява документация, касаеща проверките за контрол на качеството.
• Методически подпомага центровете 112 при изготвяне на ежемесечните графици.
• Участва в работни групи, срещи и семинари, свързани с дейността на Националната система 112 и службите за спешно реагиране.
• Участва в обучението на новопостъпили служители и подпомага дейността на центровете 112 във връзка с провеждане на обучение.